Halaman

Subscribe:

Main Menu

Rabu, September 24, 2008

Ngelmu Urip

Anane tak wenehi irah-irahan ‘ngelmu urip' amarga ‘ngelmu Jawa' iku pancadane babagan nglakoni urip tumraping manungsa ana ing ngalam donya.
Fokus utamane tumuju nglakoni urip sing bener, becik lan pener murih bisa ‘titis ing pati'.
‘Titis ing pati' iku ora ngrembuk suwarga lan neraka.
Nanging luwih tumuju bisowa ngulihake sakabehing ‘unsur-unsur' kang mangun wujuding ‘manungsa urip' marang sumbere dhewe-dhewe kanthi sampurna.
Sing saka unsur alam (geni, lemah, angin, banyu) bali marang sumber-sumbere kang ‘azali'. Sing saka cahya lan teja ya bali marang sumber azaline.
Dene suksma (dzat urip, ruh) ya bali marang Suksma Kawekas (Guruning Ngadadi, Dzat Sejatining Urip). Wondene kang maune ‘wujud' ninggala jeneng kang becik kang bisa tinulad dening turas (anak turune).


Amarga piwulange ngenani ‘ngelmu urip', mulane piwulang Jawa luwih migatekake babagan urip bebarengan karo sakabehing titah.
Kanyatan kang ora bisa dibantah, menawa manungsa ora bisa urip ijen, nanging kudu bebarengan karo manungsa liyane lan sakabehing titah kang manggon ing alam donya (Ngarcapada) kene iki.
Holistik, mangkono anggone para ahli menehi tenger marang wawasan (falsafah) Jawa iki. Karepe, menawa sakabehing ‘kang ana' ing alam semesta iki ana sesambungane sacara ‘kosmis-magis'.
Kang mangkene iki tumrape wong Jawa sejatine wis mbalung sungsum dadi otot bayu. Karepe, wis dadi ‘naluri dasar' kanggone wong Jawa.
Piwulang Jawa kang wujud ngelmu lan laku tumangkare wiwit saka sumber asal biyen-biyene nganti tumekane jaman saiki ora sarana anane ‘sistim pendidikan'.
Mung sarana gethok tular ing antarane ‘sesepuh' marang generasi bacute.
Nanging pilih-pilih marang sing bias ditulari kawruh. Mulane saya auwe saya tipis lan terasing saka wong Jawa dhewe.
Malah-malah saking ora ngertine lan kebacut nyecep kawruh saka kabudayan lan peradaban saka manca banjur nganggep ngelmu lan laku Jawa iku mung gegayutan karo olah kebatinan.
Sing ekstrim banjur ngarani yen klenik, tahayul lan gugon tuhon.
Kemajuan jaman ing wektu iki ndadekake manungsa mundhak pinter lan mulur nalare. Mula yen ngadhepi bab-bab sing kurang ‘nalar' padha ora tertarik.
Kabeh-kabeh dianggep kudu logika penalaran kang klebu akal.
Yen ora, dianggep omong kosong nggedebus adol abab.
Apamaneh tuntutan kanggo ‘survive' ing jaman saiki butuh ‘segala daya'.
Genahe, wektu iki ana ‘pergerakan' peradaban tumraping manungsa sak jagad.
Owah-owahan kang dumadi rikat banget lan akeh wong sing ‘bengong' semlengeren ora gaduk nalare kanggo ‘memahami'.
Sing operasional kari ‘naluri defensif' supaya tetep ‘survive'.
Kabeh butuh urip kang underane (manut Wedhatama): kecukupan kebutuhan sandhang-pangan-papan (kerta utawa arta), kajen keringan ing tengahing bebrayan (wirya) lan pinunjul ngelmu lan kawruhe (winasis).
Menawa salah siji bab tetelu mau ora diduweni banjur banget nisthane kang diupamakake ‘luwih aji godhong jati aking'.
Senajan diskripsi underane kebutuhan urip wis cetha diterangake, nanging kanyatane ora saben uwong bisa nggayuh kanthi sampurna.
Ing tengahing masyarakat ana sing sugih pol ning ya ana sing mlarat banget.
Ana sing bisa dadi panutaning liyang (nggayuh kawiryan) nanging ana sing dadi ‘memalaning bebrayan'.
Ana sing pinter, nanging ya akeh sing bodho lan bloon banget.
Kabeh prabedaning manungsa sing siji lan liyane kanyatane ana ing tenghing masyarakat. Mula ana ‘potensi ketegangan' kang ora ana enteke.
Mbok menawa bae sakabehing ajaran agama lan ideologi kang lair ing donya iki salah siji tujuwane kanggo ngawekani murih rukune manungsa.
Potensi ketegangan diredam nganggo hukum negara, adat, ajaran agama lan etika moral liyane. Semono uga ngelmu lan laku Jawa uga duwe tujuwan kanggo gawe tata tentrem kerta raharjaning bebrayan.
Mung bae, cara Jawa iku lueih tumuju marang rekadaya nata ‘kesadaran' batine manungsa katimbang gawe hukum-hukum kang ngatur tumindake saben manungsa ing bebrayane.
Ya kanggo nata ‘kesadaran' iku anane ngelmu lan laku ana ing piwulang Jawa.
Pitakone, apa ngelmu lan laku Jawa isih relevan kanggo ngadhepi persoalan urip ing jaman globalisasi wektu iki ?
Nilai-nilai budaya lan peradabane manungsa pancen owah gingsir manut jaman kelakone. Ngelmu lan laku kang ana ing piwulang Jawa wernane akeh lan duwe piguna dhewe-dhewe. nanging umume, gunane kanggo kepentingan urip.
Kamangka wateking manungsa urip uga werna-werna.
Ana sing ‘becik-bener-pener' kanggo kepentingane urip bebarengan, nanging ya akeh sing ‘ala-salah-ngawur' sing ngrusak bebrayan.
Anehe, kok ngelmu lan laku kanggo kekarone ya ana kabeh ing jagad Jawa. Kabeh pancadane kanggo sangu nglakoni urip.
Kanthi mangkono pancen rada abot angone arep njlentrehake bab sakabehing ngelmu lan laku Jawa.
Mulane, murih kepenake anggonku ngaturake ‘Ngelmu Urip' ing postingan iki tak rujukake marang serat-serat kapujanggan kayadene Wulangreh, Wedhatama, lan liya-liyane. Muga-muga Gusti Kang Murbeng Dumadi ngeparengake.

ket : diKutip dari : http://sekarjagad.net/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=687

Terulang lagi

Lagi, Lagi, dan terus terulang lagi
Aku bingung kenapa ini musti terulang lagi
Apa memang karena hatiku yang terlalu keras
Atau mungkin memang karena sifatku yang terlalu kasar

Ma'afkan aku...
Masih adakah ma'af untukku?
Setelah kesekian kalinya ini
Ma'af T_T
Selasa, September 23, 2008

Missile : Kasih Sayang
mp3nya download aja di sini :
http://www.4shared.com/account/dir/9316083/46cab020/sharing.html?sId=uHeBNYQJkgIc9s60
nech Lyricsnya :).


Dik………
dengarlah Allah itu Esa
Kau tahu semua kan
kembali pada-Nya

Dik…..
ingatlah pesan ayah bunda
Kau tahu mereka tak ingin
kau sengsara dunia akhirat

Dik…..
janganlah kau teteskan air mata
Ku tahu kau bisa menghadapinya

Dik…..
mendekatlah ibu kini telah tiada
Ku tahu kita semua merindukannya

Ref :
Hanya ada satu jalan
Jadilah anak sholeh
Doamu kan sampai pada-Nya
Ibunda tersayang

Bukanlah tak sayang
Pergi begitu cepat penuhi panggilan-Nya.

Dik…
janganlah kau bangunkan ibunda
Terpejam mata bukanlah tidur biasa
Usiamu belum cukup tuk mengerti
Semua yang kau tahu hanyalah Ada di pangkuannyaPelajaran Hidup yang baru bagiku

Hari ini aku belajar sesuatu tentang hidup. tentang karakter manusia. dulu waktu kecil, waktu kira2 aku masih sekolah setar dengan SMP. pamanku sering mengatakan kalau orang-orang kota itu kebanyakan individualis. suka mementingkan diri sendiri. gak mau tahu dengan urusan orang lain. dia mau melakukan sesuatu hal jika itu menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Setelah aku menginjak dewasa, aku mulai pergi berkelana di beberapa kota. kebanyakan orang-orang yang aku temui, semuanya ramah. tidak seperti yang di katakan pamanku. bahkan ada beberapa temenku yang rela berkorban untuk teman yang lain. meski itu tidak membawa kebaikan sama sekali bagi dirinya sendiri. contohnya ada satu temenku kuliah. dia memiliki sifat yang patut untuk di contoh, rasa pedulinya terhadap orang lain, terhadap temannya. meskipun karakternya dan jalan hidupnya tidaklah begitu sesuai dengna tuntunan islam. tapi aku salut dan kagum dengan sifatnya. yang lebih mempedulikan orang lain dari pada diri sendiri. bahkan terkadang itu akan sangat merugikan dirinya, tapi dia tetep mau membantu temannya. semoga allah memberikan nilai dan pahala yang lebih pada orang - orang seperti ini.

Hal yang berputar balik 180 derajat dari penilaianku yang pertama. aku alami saat aku mulai berkelana ke jakarta, dan juga ke negeri jiran saat ini. orang-orang yang aku dapati tidaklah seperti orang-orang yang aku temui saat-saat kuliah, saat kerja di surabaya. tapi malah berbeda jauh aku rasa. mereka lebih memntingkan diri sendiri dari pada orang lain. mereka mau membantu temannya, kalau itu memberikan manfaat bagi dirinya. kalau itu sama sekali tidak memberikan manfa'at bagi dirinya. begitu individualis aku rasa. tak mau memperhatikan teman sendiri. karena tak memberi manfaat bagi dirinya. apalagi jika itu akan memberikan kerugian bagi dirinya?. yach begitulah mereka aku rasa.

akhirnya kesimpulanku sekarang adalah : benar kata pamanku, orang kota kebanyakan memiliki sifat yang individualis, tak mau mempedulikan orang lain. mau membantu kalaupun itu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri.

Sehingga keputusanku saat ini. aku ingin kembali ke tempatku yang dulu, orang-orang yang mau mempedulikan orang lain. bukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri. aku akan keluar dari tempat ini. keputusan yang pasti aku rasa. :). pengalaman yang mengesankan. pengalaman yang tidak akan aku lupakan :). terima kasih sudah di berikan pengalaman seperti ini. alhamdulillah.... :).

SIFAT DAJJAL

Dia adalah seorang muda yang berkulit merah, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, matanya yang sebelah kanan buta, dan matanya ini tidak menonjol keluar juga tidak tenggelam, seolah-oleh buah anggur yang masak (tak bercahaya) dan matanya sebelah kiri ditumbuhi daging yang tebal pada sudutnya. Di antara kedua matanya terdapat tulisan huruf kaf, fa', ra' secara terpisah, atau tulisan "kafir" secara bersambung / berangkai, yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis maupun
yang tidak bisa menulis. Dan di antara tandanya lagi ialah mandul, tidak punya anak.Tulisan ini (yang ada di antara kedua mata Dajjal) adalah hakiki, sesuai dengan lahirnya, dan tidak sukar untuk diketahui oleh sebagian orang (yang muslim) dan tidak diketahui oleh sebagian orang lagi (yakni orang kafir) bahkan orang muslim yang buta huruf pun dapat membacanya. Hal ini disebabkan kemampuan memandang itu diciptakan oleh Allah bagi hamba-Nya bagaimana dan kapan saja ia berkehendak. Tulisan ini dapat diketahui oleh mukmin dengan pandangan matanya, meskipun dia tidak kenal tulis- menulis, dan tidak dapat diketahui oleh kafir sekalipun dia tahu baca tulis. sebagaimana halnya orang mukmin dapat mengetahui bukti-bukti kekuasaan Allah dengan pandangan matanya sedangkan orang kafir tidak mengetahuinya. Maka Allah menciptakan pengetahuan bagi orang mukmin tanpa mengalami proses belajar mengajar. sebab
pada zaman itu memang terjadi hal-hal yang luar biasa. [Fathul-Bari 13: 100].

Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang dipegang oleh para muhaqiq ialah bahwa tulisan ini nampak secara lahir dan hakiki (sebenamya) sebagai suatu tanda dan alamat yang diciptakan oleh Allah di antara sejumlah alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan dengan qath'i akan kekafiran, kebohongan, dan kebatilannya (Dajjal). Dan tanda-tanda ini dinampakkan oleh Allah kepada setiap orang muslim yang tahu tulis baca maupun yang tidak tahu tulis baca, dan disembunyikannya untuk orang yang dikehendaki- Nya akan celaka dan terfitnah. Dan hal ini tidak dapat dihalangi sama sekali. " [Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi 18: 60]

NB : di kutip dari milis khazanah islam :)

Senin, September 22, 2008

Chrisye : Kangen

Saat lagi nyetrika kemarin ada temen yang memutar lagu ini :). aku langsung tertarik dengan lagu ini :D. mungkin karena lagu ini sesuai dengan perasaanku saat ini :) hehehe.... ini lagu jadul sech :). tapi aku suka :D. jadi aku taruh aja di blogku :).nech lyrics nya :).


Kuterima suratmu...
T'lah kubaca dan aku mengerti
Betapa merindunya dirimu
Akan hadirnya diriku
Didalam hari-harimu
Bersama lagi

Kau bertanya padaku
Kapan aku akan kembali lagi
Katamu kau tak kuasa... Melawan,
Gejolak didalam dada
Yang membara menahan rasa
Pertemuan kita nanti...
Saat kau ada disisiku

Reff;
Semua kata rindumu semakin membuatku
Tak berdaya... Menahan rasa ingin jumpa
Percayalah padaku akupun rindu kamu
Ku akan pulang... Melepas semua kerinduan…
Yang terpendam

Kau tuliskan padaku
Kata cinta... Yang manis dalam suratmu
Kau katakan padaku... Saat ini,
Ku ingin ada pelukmu
Dan belai lembut kasihmu
Tak akan kulupa selamanya…
Saat bersama, dirimu…

Kembali ke reff;

Jangan katakan cinta...
Menambah beban rasa
Sudah simpan saja sedihmu itu...
Ku akan datangJumat, September 19, 2008

Terasa ingin lari


Rasa dalam hati
Terasa ingin lari
Jauh tak tentu kemana kan pergi
Akankah ku lalui terus seperti ini

Gelombang laut lepas itu
Terasa bergemuruh di hatiku
Membuat tubuh dan jiwaku
Marah dan benci hingga taksadarku

Emosi dalam hati
Masih belum bisa terkendali
Emosi jiwa dalam diri
Susah untuk di taklukkan

Dalam bulan suci
Ku masih sukar untuk menang
Dengan setan yang di kurung
Ku masih bisa melakukan ini

Ya rab...
sudah lama rasanya
Aku tidak mengaduh
Terlalu jauh rasanya

Jangan kau jauh dariku
Temanilah aku dalam perjalananku
Hanyalah engkau temanku
Cukup engkau yang butuh ku

Ma'af kan aku
Karena mencoba lari darimu
Kini aku sadar ya rab ku
Aku tak bisa lari darimu

Aku butuh kamu
Aku ingin dekat dengan mu
Aku ingin selalu di sampingmu
Jangan kau pergi dari ku

Amiin... T_T


Kamis, September 18, 2008

Struts 1 : cara memakai html:select dan html:option collection...

huff... akhirnya bisa juga aku. ini gara-gara blum ngerti cara aturan struts nech.. aku jadi di buat bingung dengan cara penggunaan taglib ini :D. jadi biar aku gak lupa ( maklum aku orang yang pelupa :D ) yach aku tulis aja di sini :). cara untuk memakai nya seperti ini.

sintaks dalam jsp nya kayak gini

<html:select property="selectedEmployee">
<html:options collection="employees" property="employee"/>
</html:select>


nach di lihat dari sintaknya ini, seharusnya udah tahu ya. jadi akan ada dua action. action pertama adalah untuk mengisi data collection (employees). dan action kedua adalah hasil pilihan dari user ( selectedEmployee ). kecuali kalo tujuannya cuma pengen nampilkan aja. jadi gak perlu action kedua, untuk menyimpan hasil pilihan dari user :D.

untuk mengisi data di collectionnya. caranya yaitu di letakkan di dalam Action pertama. misalnya namanya EmployeeAction. di dalam method execute harus di kasih code untuk mengisi datanya, dan yang paling penting nech ya.. ini yang bikin aku bingung :D. harus di set nilai baliknya ( request dari action ). jadi contohnya kayak gini nech.


public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm frm,
HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) {
List isi=new ArrayList();
Employee emp=new Employee();
emp.setEmployee("bastomi");
Employee emp1=new Employee();
emp1.setEmployee("ali");
isi.add(emp);
isi.add(emp1);
req.setAttribute("employees", isi);
return mapping.findForward("success");
}


nach yang aku kasih cetak tebal itu yang aku maksud.. ghahahaha...

kembali ke sintaks di atas tadi :D

<html:options collection="employees" property="employee"/>

Ket :
collection=employees itu di isi harus sama dengan yang ini req.setAttribute("employees", isi);

property="employee
" itu harus di samkan dengan klas Employee. brarti di dalam klas employee itu harus ada bean yang namanya employee

masalah konfigurasi di struts-config.xml nya. aku rasa sama saja :D. jadi gak perlu kayaknya :D

Selasa, September 16, 2008

Nidji - Pulang

Nech gara-gara mas adit yang sering nyanyiin lagu ini. dan mas lucky yang ngirim lyricnya :P. aku jadi suka ama lagu ini :D. jadi aku post aja di blog ini :D. lagunya ini nech :D.
kalo mau download mp3 nya download di sini

kalo lyric ini nech :)


di tepi kota ini
ku merasa sangat sepi
berdiri di atas karang
ku kenang wajahmu

berikan aku waktu
'tuk berlabuh ke pelukmu
sadarkan semua niatmu
dan jangan tinggalkan aku
jangan tinggalkan..

*) aku ingin pulang
aku ingin pulang
berikan doamu
agar aku pulang

aku ingin pulang
aku ingin pulang
berikan sayapmu
agar aku pulang

aku ingin cepat pulang
aku ingin cepat pulang
berikan sedikit waktumu
untuk tetap menunggu
tetap menunggu..

back to *)

baby you said your all that i need
baby you said you make me complete
just come back home
just come back home to me


Convert flv ke mp3

ini buat arsipku saja karena tadi habis nyoba convert dari flv ke mp3 :). caranya gini nech :)

1. install app berikut : ffmpeg lame id3ed

sudo apt-get install ffmpeg lame id3ed


2. skrg convert dari flv ( video ) ke wav ( audio ) pake ffmpeg. caranya gini

ffmpeg -title 'My File' -i myfile.flv -acodec pcm_s16le -ac 2 -ab 128 -vn -y myfile.wave
3. setelah selesai tinggal kita convert dari wav ke mp3 :) pake lame. code nya gini


lame --preset cd myfile.wav myfile.mp3


4. untuk finsihing kita edit id3tag dari hasil file kita pake ide3d. codenya gini

id3ed myfile.mp3


5. finsihed :D.

Download video, mp3 dari website

saya nyoba nyari2 mp3 dari lagu guruku tersayang. tapi gak ketemu juga :(. ketemu tapi di imeem. dia harus download pake itunes atau beli di amazon. itunes aku lihat harus pake windows :(. saya coba2 gimana agar bisa download dari imeem. ternyata ada cara yaitu pakai downloadhelper extension dari firefox :). aku install di firefox. lalu aku coba buka lagu guruku tersayang di imeem. dan ... horeee terdeteksi ada object yang bisa di download. :)

aku langsung aja download :). dan sukses :). kalo mau download mp3 nya guruku tersayang aku taruh di sini nech eh iya hasil dari download tadi itu di simpen sbg .flv. aku coba jalankan tapi gak bisa. aku mau convert dari flv ke mp3 pake ffmpeg juga gak bisa. katanya tipenya sudah mp3. :/ kok bisa? akhirnya aku coba rename :D. dari flv ke mp3 lalu aku jalankan lewat amarok :D. dan akhirnya bisa :D. ternyata hasil download itu sudah tipe mp3. cuman seharusnya ekstensinya di ganti langsung ke mp3 :).

Senin, September 15, 2008

Hacking sudo root

pernah aku saat kerja. di kasih sebuah komputer tanpa di kasih hak akses untuk sudo. jadi gak bisa install program atau apa-apa. untuk audio juga gak dikasih :(. padahal kan pengen bisa dengerin lagu :(. biar gak BT. akhirnya muncul juga ide licik dari ku :D. aku ingin memberikan hak akses sudo dan audio dll. ke userku :D.
mikir-mikir gimana ya caranya? cara untuk memberikan hak akses sudo adalah dengan menambahkan nama user kita di file /etc/group pada group admin. tapi saya tidak bisa untuk mengedit file /etc/group. karena saya tidak punya hak akses untuk itu:-?. gimana ya caranya ? :-/

setelah di pikir-pikir saya coba aja masuk ke recovery mode nya ubuntu. jadi saat kita booting pertama, di grubnya itukan ada pilihannya. pilih yang recovery mode. setelah masuk. pilih ke mode root user. dan seharusnya anda akan bisa langsung masuk ke user root dlm mode konsole. :D. tapi lain ceritanya jika user rootnya saat habis install itu di set passwordnya :D. kalo kayak gini kita musti masukkan passwordnya :D. tapi kebanyakan orang nginstall ubuntu tidak pernah di set tuch password root nya. mungkin karena kebanyakan udah make sudo. jadi user root itu seakan2 udah gak ada :D.
nach setelah masuk kita bisa mengedit file /etc/group nya :D. jadinya kayak gini nech :D.


klog:x:104:
scanner:x:105:hplip,ali
nvram:x:106:
fuse:x:107:bofh
ssl-cert:x:108:
lpadmin:x:109:bofh,ali
crontab:x:110:
mlocate:x:111:
ssh:x:112:
avahi-autoipd:x:113:
admin:x:114:bofh,ali
messagebus:x:115:
avahi:x:116:
netdev:x:117:
polkituser:x:118:


nach setelah itu save. dan restart. kalo mau pake audio. tambahin aja di group audionya kayak yang di cetak tebal di atas. cuman itukan untuk admin/sudo :D.

nach setelah di restart, seharusnya udah bisa. dan kita bisa menggunakan sudo dengan bebas :D. hehehe....


Kamis, September 11, 2008

Berita Kepada Kawan

Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan
Sayang, engkau tak duduk di sampingku kawan

ngerti syair ini kan? ini syair lagu dari Ebiet G. Ade. yang judul lagunya Berita Kepada Kawan. entah kenapa tadi, saat bangun pagi langsung teringat lagu itu :D. jadi aku tulis aja di blog ini :D. nech dengerin lagunya :D.
syair lengkapnya ini nech

Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan
Sayang, engkau tak duduk di sampingku kawan
Banyak cerita yang mestinya kau saksikan
Di tanah kering berbatuan

Tubuh ku terguncang di hempas batu jalanan
Hati tergetar menampak kering rerumputan
Perjalan ini pun seperti jadi saksi
Gembala kecil menangis sedih

Kawan coba dengar apa jawabnya
Ketika ia ku tanya "Mengapa?"
Bapak ibunya telah lama mati
Ditelan bencana tanah ini

Sesampainya di laut ku khabarkan semuanya
Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari
Tetapi semua diam, tetapi semua bisu
Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit

Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana

Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyangRabu, September 10, 2008

Dalam Dan Pekatnya Hati ini

Tidak ada seorangpun yang tahu
Betapa kotor dan kerasnya hatiku
Akupun sendiri tak tahu
Betapa gelap dan dalamnya hatiku

Semakin aku berlari
Mencari cahaya kesana kemari
Semakin aku risi
Dengan hati yang penuh Benci ini

Semakin aku Mencari
Seberapa dalam Hati ini
Semakin aku memasuki
Lubang hitam tiada tepiBanyak orang menilaiku
Berdasarkan Perilaku
Tapi dia tidak tahu
Betapa buruk sikapku

Banyak teman melihatku
Berdasarkan gelagat ku
Tapi mereka tak tahu
Bagaimana aku dulu

Semakin aku mendapat pujian ini
Semakin kotor terasa hati ini
Semakin sering kebaikan orang lain kepadaku
Semakin kasar terasa sikapku padamu

Sampai kapan aku terus begini
Sampai kapan aku dengan hati ini
Sampai kapan aku dengan siakp ini
Sampai kapan aku dengan mulut ini

Bagaimana caranya memurnikan dosa ini
Bagaimana caranya menjernihkan hati ini
Bagaimana caranya memuliakan perilaku ini
Bagaimana caranya melembutkan kata kata ini

Biarkan rasa cinta tumbuh kedalam hati ini
dengan mencintai semua makhlukmu didunia ini
Cinta yang tiada cemburu dan iri hati
cinta sejati yang memuliakan hati ini

Rabu, September 03, 2008

Open LDAP

LDAP. apa itu LDAP?, sebenernya aku udah lama sech denger teknologi ini :D. cuman gak pernah megang atau melajari. Jadi ya gak ngerti sama sekali :D. tapi sekarang di paksa untuk mengerti LDAP :(. karna project kali ini make LDAP :(. setelah sdikit2 mempelajarinya. aku pengen nulis pengertiannya di sini. biar aku gak lupa :D.

Sebelum arti dari LDAP sendiri aku rasa kita perlu mengerti apa itu Directory Service.

Sebuah direktori merupakan sebuah database, yang pengelolaan informasinya di dasarkan pada atribut setiap item datanya. Informasi pada direktori lebih banyak akan dibaca daripada operasi update (add, modify, ataupun delete). Sehingga pada suatu directory service tidak menerapkan transaksi atau skema roll-back yang komplek seperti halnya yang kita temui pada database service.

Pengubahan informasi pada direktori terjadi pada semua atau beberapa atribut suatu
item direktori. Dengan sifatnya yang sebagian besar diterapkan operasi pembacaan,
maka suatu directory service akan menerapkan suatu model replikasi untuk dapat
memberikan kehandalan yang lebih baik.

Suatu directory service akan menerapkan protokol LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) dengan format atribut untuk tiap itemnya di dasarkan pada format standard
X.500. LDAP disepakati dengan RFC 1777.Secara prinsip struktur database pada directory service adalah hierarchy seperti yang
ditunjukkan pada gambar di atas. Seperti pada struktur hirarki pada umumnya, pada
suatu database directory service akan memiliki suatu item yang dijadikan sebagai root.
Untuk sebuah titik root, secara umum ditunjukkan dengan suatu atribut dc (Domain
Component), namun dapat juga langsung ditunjuk dengan atribut cn (Common Name)
atau ou (Organization Unit) ataupun o (Organization). Kemudian pada titik daun (leaf)
biasanya akan berisi suatu item denga atribut uid (User ID) ataupun cn. Berikut
beberapa atribut untuk sebuah titik pada directory service (lihat RFC 2256) :

uid User id
cn Common Name
sn Surname
l Location
ou Organisational Unit
o Organisation
dc Domain Component
st State
c Country

Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menunjuk ke suatu item
dari database directory service? Cara penunjukkan suatu item titik pada directory
service sama seperti kita memperlakukan struktur hirarki DNS. Sebuah item titik pada
directory service diberi suatu alamat baik secara relatif maupun absolut.
Untuk suatu alamat relatif sering disebut sebagai RDN (Relative Distinguish Name),
sedangkan alamat yang absolut disebut sebagai DN (Distinguish Name). Pengalamatan
ini disepakati dengan RFC 1779. Contoh pada gambar di atas DN untuk uid=jparker
adalah “dn=uid=jparker, ou=People, dc=pisoftware, dc=com”.
Secara keseluruhan, sebuah item dapat diakses dari directory client dengan mematuhi
aturan URI (Uniform Resource Identifier) seperti yang tertulis pada RFC 1959. Berikut
beberapa sintak URI :


>ldapurl< ::= "ldap://" [ >hostport< ] "/" >dn< [ "?" >attributes<[ "?" >scope< "?" >filter< ] ]
>hostport< ::= >hostname< [ ":" >portnumber< ]
>dn< ::= a string as defined in RFC 1485
>attributes< ::= NULL | >attributelist<
>attributelist< ::= >attributetype<
| >attributetype< [ "," >attributelist< ]
>attributetype< ::= a string as defined in RFC 1777
>scope< ::= "base" | "one" | "sub"
>filter< ::= a string as defined in RFC 1558

Scope :
– base : pencarian dilakukan dimulai dari titik yang ditunjuk
– one : pencarian dilakukan hanya pada satu level saja
– sub : pencarian dilakukan hanya pada subtree dari titik yang ditunjuk
Contoh :
ldap://foo.bar.com/dc=bar,dc=com
ldap://argle.bargle.com/dc=bar,dc=com??sub?uid=barney

-- kata-kata diatas aku ambil dari tutorialnya pak Budi santoso, S. Kom --- :D

Arti Kedutan di mata

Percaya ato gak Percaya pokoknya aku tulis aja di blog ini. aku ambil dari buletin gp1nk di friendster :D.

JAM SISI MAKNA
05.00-07.00 Kanan Akan mendapat untung
Kiri Akan kedatangan tamu
07.00-09.00 Kanan Akan mengalami kerugian
Kiri Akan menerima tamu dari jauh
09.00-11.00 Kanan Alamat tidak baik
Kiri Akan menerima makanan/minuman11.00-13.00 Kanan Akan menerima kabar yang kurang baik
Kiri Akan menerima kabar yang menyenangkan
13.00-15.00 Kanan Akan kerugian kecil
Kiri Akan mendapat untung
15.00-17.00 Kanan Dikenang-kenang orang
Kiri Tidak ada maknanya
17.00-19.00 Kanan Akan ada sanak keluarga datang
Kiri Akan kedatangan tamu
19.00-21.00 Kanan Akan menerima nasihat
Kiri Dikenang-kenang orang
21.00-23.00 Kanan Akan ada kabar kurang baik
Kiri Akan bertemu orang mulia.

Selasa, September 02, 2008

in Malaysian

Huff... sebernarnya udah dari kemrin pengen ngisi blog tentang keadaanku di malaysia, tapi belum juga ada waktu. kali ini aku sempatkan untuk menulis aktifitasku di malaysia, mungkin lebih tepatnya, penderitaan di malaysia. :D

Sebenarnya kalo aku pikir suasana di malaysia sini sech gak begitu buruk. tapi gak tahu kenapa aku merasa sangat tidak betah untuk berada di sini lebih lama lagi. banyak kejadian2 yang aku alami di sini. mulai dari pertama menginjakkan kaki di negeri jiran ini, aku udah harus di sekap selama 2 jam oleh bagian imigrasi karena masalah sepele. tapi alhamdulillah semua terselesaikan.

setelah semua selesai, akhirnya bisa lega sebentar. sampailah aku di kantor imocha. :). tempat kantornya terletak di perkantoran elit. namanya MidValley.pertama masuk ke kantor ini. sudah telihat suasana yang tidak mengenakkan. semua karyawannya terlihat individualis. semuanya terlihat sibuk dengan dirinya sendiri. beginikah suasana kerja sebenarnya? kalo suasana yang seperti ini, lebih baik aku mengundurkan diri saja :D.

masalah pekerjaan yang aku dapat. mungkin seharusya aku terlalu cepat kalo harus langsung di berikan beban begitu besar dalam kerjaku sekarang ini. tapi semua itu tidaklah masuk dalam benak pikiranku. aku tidak begitu menghiraukan masalah ini.

Entah kenapa rasanya aku sangat tidak betah di negeri orang ini ya?. rasa rinduku dengan kampung halaman terus menambah tidak betahnya diriku. :). apalagi di tambah rasa rinduku pada wanita yang aku cintai, yang senantiasa menantiku.

Libur selama 3 hari kemarin aku isi dengan jalan2 keliling malaysia. setiap jalan yang aku lalui. entah kenapa selalu terbesit dengan teman dan keluarga yang ada di rumah. sehingga aku ingin membeli oleh2 sesuatu untuk mereka. :). tapi apalah daya. uang yang aku bawa tidak cukup untuk membeli hadiah yang lebih kepada mereka. jadi aku membelikannya seadanya :). semampu uangku :). memang sech. aku berangkat ke malaysia ini di janjikan akan mendapat allowance sebesar RM50. tapi kayaknya itu cukup untuk makan dan transportasi saja :(. dan juga untuk beli2 kebutuhan sehari2 selama 1 bulan :(.

Akhirnya bulan puasa datang. tapi aku masih tetap di sini. di negeri orang. tempat yang asing bagiku. terasa aneh memang. puasa di tempat orang. suasana bulan ramadhan di malaysia sepi. seperti hari-hari biasa. tidak ada hal yang waah rasanya. tidak seperti indonesia. saat ramadhan menjelang. semuanya seperti sedang menyambut kedatangannya. berangkat bersama ke masjid. sholat tarawih. kajian dimana2. aku rindu kampung halamanku :(.

ada satu temenku yang menyanyikan lirik lagu dari nidji judulnya Pulang. sekarang lagu itu sudah menjadi seperti soundtrack kami :). liriknya seperti ini nech :)

Nidji - Pulang

di tepi kota ini
ku merasa sangat sepi
berdiri di atas karang
ku kenang wajahmu

berikan aku waktu
‘tuk berlabuh ke pelukmu
sadarkan semua niatmu
dan jangan tinggalkan aku
jangan tinggalkan..

*) aku ingin pulang
aku ingin pulang
berikan doamu
agar aku pulang

aku ingin pulang
aku ingin pulang
berikan sayapmu
agar aku pulang

aku ingin cepat pulang
aku ingin cepat pulang
berikan sedikit waktumu
untuk tetap menunggu
tetap menunggu..

back to *)

baby you said your all that i need
baby you said you make me complete
just come back home
just come back home to me